RODO

Informacja na stronie Internetowej
Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Remlinger-Molenda z siedzibą w Poznaniu, jako podmiot wykonujący działalność leczniczą udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizuje inne zadania statutowe.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z Art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Remlinger-Molenda z siedzibą w Poznaniu reprezentowana przez Właściciela. Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony przepisami dotyczącymi przetwarzania dokumentacji medycznej. Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Prawo Pacjenta do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Bliższe informacje uzyskacie Państwo w Recepcji ISPL Agnieszka Remlinger-Molenda.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego, jeżeli uzna Pan/ Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

 

Załącznik nr 5

Klauzula informacyjna

Informacja na stronie Internetowej

Szanowni Państwo

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Remlinger-Molenda z siedzibą
w Poznaniu, jako podmiot wykonujący działalność leczniczą udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizuje inne zadania statutowe.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z Art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Remlinger-Molenda z siedzibą w Poznaniu reprezentowana przez Właściciela. Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony przepisami dotyczącymi przetwarzania dokumentacji medycznej. Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Prawo Pacjenta do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę. Bliższe informacje uzyskacie Państwo w Recepcji ISPL Agnieszka Remlinger-Molenda.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego, jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Administrator

Załącznik nr 6

Klauzula informacyjna

RECEPCJA

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Remlinger-Molenda z siedzibą
w Poznaniu (dalej: ISPL AMR z siedzibą w Poznaniu) jako podmiot wykonujący działalność leczniczą i zatrudniający lekarzy oraz pielęgniarki, wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizuje inne zadania statutowe.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, przepisów odsyłających do tych ustaw lub Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych.

Przetwarzanie danych w celach zdrowotnych nie wymaga zgody Pacjenta, jeżeli dotyczy:

  • profilaktyki zdrowotnej,
  • medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy,
  • diagnozy medycznej i leczenia,
  • zapewnienia opieki zdrowotnej oraz
  • zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

 

Zgodnie z Art. 4 ust. pkt. 7) RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISPL AMR z siedzibą w Poznaniu reprezentowana przez Właściciela. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania. Przetwarzając dane osobowe w celach zdrowotnych można potencjalnie przetwarzać zakres danych osobowych wykraczający poza minimalny zakres danych obowiązkowo zawartych w dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa polskiego (np. e-mail, telefon itp.). Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony przepisami dotyczącymi przetwarzania dokumentacji medycznej.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Prawo Pacjenta do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego, jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Administrator

Załącznik nr 7

Klauzula informacyjna

KANDYDACI DO PRACY

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Remlinger-Molenda z siedzibą
w Poznaniu (dalej: ISPL AMR z siedzibą w Poznaniu), przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w tym w sprawach dotyczących przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do różnych form zatrudnienia (umów o pracę, cywilnoprawnych, staży, praktyk, wolontariatów) do czasu jej zakończenia, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym art. 6 i 9 ust. 2 lit. b i h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz przepisami odsyłającymi do tych ustaw.

Zgodnie z Art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Remlinger-Molenda z siedzibą w Poznaniu reprezentowana przez Właściciela. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji. Jest Pani/Pan zobowiązany/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuczestniczenie w procesie rekrutacji.

W przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynika to z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy prosimy o zamieszczenie w przekazanych (przesłanych) dokumentach klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych – „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez ISPL AMR z siedzibą w Poznaniu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Jeżeli wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystanie przekazanych danych do organizowanych przez Spółkę w kolejnych rekrutacji prosimy o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu – „Ponadto, wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Remlinger-Molenda z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

Dokumenty aplikacyjne będą wykorzystywane nie dłużej niż 1 rok od ich otrzymania, a następnie zostaną zniszczone.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Prawo Pracownika do bycia zapomnianym, do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji pracowniczej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontroli, jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Administrator

Załącznik nr 8

Klauzula informacyjna

ZATRUDNIENI

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Remlinger-Molenda z siedzibą
w Poznaniu (dalej: ISPL AMR z siedzibą w Poznaniu), przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych,  w tym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań objętych przedmiotem umowy zawartej z ISPL AMR z siedzibą w Poznaniu (realizacja zadań wynikających z umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia umów cywilnoprawnych, staży, praktyk, wolontariatów) Pani/Pana i wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w tym Art. 6 i 9 ust. 2 lit. b i h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) oraz przepisami odsyłającymi do tych ustaw.

Zgodnie z Art. 4 ust. pkt. 7) RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISPL Agnieszka Remlinger-Molenda  reprezentowana przez Właściciela.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania. Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zatrudnienia. Jest Pani/Pan zobowiązany/ zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być rezygnacja z Pani/Pana zatrudnienia lub nawiązania współpracy.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Dokumenty zawierające Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

Prawo Pracownika do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit b i h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji pracowniczej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego, jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Administrator

 

Załącznik nr 9

Klauzula informacyjna

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE i ZAOPATRZENIE

 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Agnieszka Remlinger-Molenda z siedzibą
w Poznaniu (dalej: ISPL AMR z siedzibą w Poznaniu ), przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych, w tym w sprawach objętych przedmiotem umowy zawartej z Kliniką. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy, przedstawienia ofert, świadczenia usług, ewidencji faktur za usługi, materiały, towary wykonane bądź zakupione, realizacji czynności finansowych, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, obsługi reklamacji, obsługi promocji, obsługi programów partnerskich i wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. oraz przepisami odsyłającymi do tych ustaw.

Zgodnie z Art. 4 ust. pkt. 7) RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ISPL  AMR reprezentowana przez Właściciela.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania zgodnie.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umów i kontraktów jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych osobowych może być rezygnacja z nawiązania z Państwem współpracy.

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Skorzystanie z prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie lub ograniczenia ich przetwarzania nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody lub ograniczeniem przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie między innymi Art. 6 lit. b i c RODO, w tym w szczególności wobec danych, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego, jeżeli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Administrator

Klauzula informacyjna RODO - czytaj

Free WordPress Themes, Free Android Games